Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Let op! Geld lenen kost geld

Privacyvoorwaarden

Ambtenarenlening respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Ambtenarenlening zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Ambtenarenlening over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie kunt u richten aan Ambtenarenlening, Ecu 21a, 8305 BA te Emmeloord.

Klikgedrag

Op de website van Ambtenarenlening worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Ambtenarenlening de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Ambtenarenlening haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Links naar andere websites

Op de website van Ambtenarenlening zijn enkele links van andere partijen opgenomen. Ambtenarenlening draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Ambtenarenlening heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. Het is vrijwel onmogelijk dat onbevoegden informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyvoorwaarden, dan kunt u deze richten aan: Ambtenarenlening, Ecu 21a, 8305 BA te Emmeloord.